Viện Năng Lượng Hạt Nhân Việt Nam

 Tên doanh nghiệp: Viện Năng Lượng Nguyên Tử Hạt Nhân Việt Nam

 Địa chỉ trụ sở: Số 01 Nguyên Tử Lực, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

 Điện thoại: 84-263-3821300 / 84-263-3822191 - Website: nri.gov.vn.

 Lĩnh vực hoạt động: Nghiên cứu năng lượng nguyên tử hạt nhân.

Bạn có thể tham khảo website Viện Nguyên Tử Hạt Nhân Việt Nam tại địa chỉ: www.nri.gov.vn.